1
2
3
4
5
6
7
Migraid Online - GREEK
Sektion: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MigrAID
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MigrAID
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MigrAID
Εκπαίδευση των Κοινωνικών Εταίρων για την Εθνοτική Ποικιλομορφία στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις


Η αυξανόμενη ροή μεταναστών και προσφύγων από τρίτες χώρες στην ΕΕ, καθώς και η συνεχής εσωτερική μετανάστευση των ευρωπαίων πολιτών από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, οδήγησαν στην εθνοτική ποικιλομορφία του Ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού. Σύμφωνα με μια έκθεση του Eurofound (Eurofound, 2015: 1), η μετανάστευση από μη-κοινοτικούς υπηκόους το 2015 αντιπροσώπευε το ήμισυ της αύξησης της απασχόλησης τα τελευταία πέντε χρόνια. Ταυτόχρονα, το 2014 περίπου 2,7% του πληθυσμού της ΕΕ κατοικούσε σε κράτος μέλος διαφορετικό από τη χώρα καταγωγής του (ΕΕ, 2014).

 

Στο πλαίσιο αυτό, η διαχείριση της εθνοτικής ποικιλότητας και η ένταξη των μεταναστών στο εργατικό δυναμικό αποτελεί μείζονα πρόκληση για την ΕΕ. Υπάρχουν συνεχιζόμενες εθνοτικές ανισότητες στο εργατικό δυναμικό και έλλειψη ενημέρωσης για την ισότητα από πολλούς εργοδότες και εργαζόμενους. Οι εθνοτικές μειονότητες και οι εργαζόμενοι μετανάστες είναι πιο ευάλωτοι στις διακρίσεις (Kirton and Read, 2007: 134). Έχουν λιγότερη πρόσβαση σε ευκαιρίες κατάρτισης και μάθησης και υποεκπροσωπούνται στις θέσεις λήψης αποφάσεων στα συνδικάτα (ibid: 134). Ταυτόχρονα, οι πολιτισμικές διαφορές μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών ή / και μεταξύ των ίδιων των εργαζομένων μπορούν να οδηγήσουν σε δυσκολίες επικοινωνίας μεταξύ τους, οι οποίες προκύπτουν από την έλλειψη δεξιοτήτων και ευαισθητοποίησης όσον αφορά την πολυπολιτισμικότητα τη διαχείριση της διαφορετικότητας.

 

Λόγω όλων αυτών των παραγόντων, η εθνοτική ποικιλομορφία αποτελεί πολύπλοκη πρόκληση. Ο ρόλος των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των οργανώσεων των εργοδοτών είναι καθοριστικός. Οι συνδικαλιστές πρέπει να αποκτήσουν συγκεκριμένες δεξιότητες και γνώσεις και να είναι ευαισθητοποιημένοι  για την ισότητα προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες όλων των μελών τους και να συνεισφέρουν ικανοποιητικά στην αντιμετώπιση της εθνοτικής ποικιλομορφίας και στην προώθηση της ένταξης των μεταναστών στην εργασία. Οι οργανώσεις εργοδοτών θα πρέπει να έχουν τη σχετική ευαισθητοποίηση, γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να προωθήσουν ένα πρόγραμμα διαχείρισης της διαφορετικότητας στο επίπεδο των επιχειρήσεων. Και οι δύο κοινωνικοί εταίροι πρέπει να αποκτήσουν δεξιότητες επίλυσης συγκρούσεων, να έχουν γνώσεις για τη σχετική νομοθεσία, τις καλές πρακτικές και τις πολιτικές. Ο κύριος στόχος αυτού του έργου είναι η αντιμετώπιση αυτών των αναγκών, με την ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων των κοινωνικών εταίρων, ιδίως των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των εργοδοτικών οργανώσεων, για τη διαχείριση της διαφορετικότητας και την προώθηση της ένταξης των μεταναστών στις ΜμΕ στις πέντε ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα: την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Γαλλία και τη Δανία.

 

Η ομάδα αποφάσισε να επικεντρωθεί στις ΜμΕ λόγω ορισμένων χαρακτηριστικών που φέρουν. Είναι σημαντικό να καθοριστεί ο ρόλος των ΜμΕ στην ευρωπαϊκή οικονομία και τη συνολική απασχόληση. Το 2014, οι ΜμΕ στην ΕΕ απασχολούσαν σχεδόν 90 εκατομμύρια άτομα, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 67% της συνολικής απασχόλησης (Ευρωπαϊκή Ένωση, 2015: 3). Παρ' όλα αυτά, η βιβλιογραφία στον τομέα των εργασιακών σχέσεων έδωσε πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα στα ζητήματα ισότητας και διαφορετικότητας μέσα στους μεγάλους οργανισμούς και όχι στις ΜμΕ (Kirton and Read, 2007: 132). Ωστόσο, το εργατικό δυναμικό των ΜμΕ αποτελείται από ορισμένες από τις πιο ευάλωτες και μειονεκτούσες ομάδες στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της υπερβολικής εκπροσώπησης των εθνικών μειονοτήτων και των διακινούμενων εργαζομένων (ibid: 132). Ταυτόχρονα, η νομοθεσία για την ισότητα συχνά παραβλέπετε στις ΜμΕ εξαιτίας του χαρακτήρα των σχέσεων των υπαλλήλων των ΜμΕ με τον ανεπίσημο και ενωσιακό χαρακτήρα (Woodhams et al, 2004). Αν και αυτό καθιστά το ρόλο των κοινωνικών εταίρων ακόμη πιο κρίσιμο, συχνά αποτυγχάνουν να διαδραματίσουν με επιτυχία αυτόν το ρόλο εξαιτίας των χαμηλότερων επιπέδων συνδικαλιστικής συμμετοχής και της οργάνωσης από τους εργαζόμενους των ΜμΕ σε σύγκριση με τους μεγαλύτερους οργανισμούς.

 

Το έργο αντιμετωπίζει τη διαχείριση της εθνικής ποικιλομορφίας στις ΜμΕ ως ένα κυρίως ευρωπαϊκό ζήτημα, το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί ως τέτοιο. Παρόλο που τα θέματα εθνικής ποικιλομορφίας και μετανάστευσης είναι επίσης θέμα εθνικών πολιτικών, καθορίζονται σταδιακά από κοινές οδηγίες και κανονισμούς της ΕΕ. Έτσι, η διακρατικότητα είναι καθοριστικός παράγοντας για να επηρεάσει το σχέδιο. Στο πλαίσιο αυτό, ένας άλλος στόχος αυτού του έργου είναι η ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών μελών

 

Οι γενικοί στόχοι αυτού του προγράμματος είναι να βοηθήσουν τα συνδικάτα και τους εκπροσώπους των εργοδοτών να αναπτύξουν γνώσεις και δεξιότητες για να διαχειριστούν την εθνοτική ποικιλομορφία. Επίσης, το πρόγραμμα στοχεύει να ενδυναμώσει τις ομάδες αυτές για να προωθήσουν την ενσωμάτωση και την ευαισθητοποίηση για τους μετανάστες στις ευρωπαϊκές ΜμΕ και να τους βοηθήσει να αναπτύξουν διαπολιτισμικές δεξιότητες και ικανότητες επίλυσης συγκρούσεων. Πέρα από τους κοινωνικούς εταίρους - οι οποίοι αποτελούν την κύρια ομάδα-στόχο - το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει πρόγραμμα κατάρτισης ενηλίκων που θα απευθύνεται στους μετανάστες εργαζόμενους. Πρόκειται για ένα εισαγωγικό πρόγραμμα που στοχεύει στην ενίσχυση των ικανοτήτων των μεταναστών για ένταξη στην αγορά εργασίας. Με αυτό τον τρόπο, το πρόγραμμα θα προσφέρει ευκαιρίες κατάρτισης σε μια ομάδα μη-προνομιούχων ατόμων. Το έργο θα ενισχύσει, επίσης, τις δεξιότητες των εκπαιδευτών της ΕΕΚ στην εθνοτική ποικιλομορφία, δημιουργώντας ένα σχετικό υλικό ΕΕΚ και καθιστώντας το προσβάσιμο σε όλους.  


ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ / ΓΣΕΕ) ιδρύθηκε το 1990 ως επιστημονικός και ερευνητικός οργανισμός των συνδικάτων στην Ελλάδα, προκειμένου η ΓΣΕΕ να προβεί σε τεκμηριωμένες παρεμβάσεις σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, στην απασχόληση, στην παραγωγή και στην κοινωνική ασφάλιση. Συγκεκριμένα, ο Τομέας Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού του ΙΝΕ έχει ως στόχο την ανάπτυξη και επικοινωνία της τεχνογνωσίας σχετικά με το εκπαιδευτικό σύστημα, την ανάπτυξη επαγγελματικών προφίλ, το σύστημα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και τη δια βίου μάθηση, τις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, (EQUAL, YOUTHSTART, NOW, ADAPT, Leonardo da Vinci, Grundtvig, ERASMUS + κτλ.), η εκπαίδευση και η κατάρτιση (εκπαιδευτικές θεωρίες, εκπαιδευτικές μέθοδοι / τεχνικές, ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού κλπ.).

Το Ινστιτούτο Έρευνας και Πληροφόρησης για τον Εθελοντισμό (iriv conseil, www.iriv.net) είναι ένα ιδιωτικό ίδρυμα, μη-κερδοσκοπικό, ανεξάρτητο από τις δημόσιες διοικήσεις και τα οικονομικά συμφέροντα, και έχει στόχο τη βελτίωση των γνώσεων και των πρακτικών στον μη-κερδοσκοπικό τομέα. Επικεντρώνεται στον εθελοντισμό από το 1997 και από το 2003 έχει δραστηριοποιηθεί στον τομέα της έρευνας για τη μετανάστευση, επίσης. Έχει δημιουργήσει το iriv Conseil το 2000 για να διεξάγει ερευνητικά έργα και κατάρτιση τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το Πανεπιστήμιο του Μιλάνου (UMIL), το οποίο ιδρύθηκε το 1924, είναι ένα δημόσιο πολυεπιστημονικό ίδρυμα διδασκαλίας και έρευνας. Το Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (SPS) κατέλαβε την πρώτη θέση μεταξύ των μεγάλων τμημάτων κοινωνικών επιστημών κατά την αξιολόγηση της έρευνας 2004-2010. Το SPS διεξάγει και συντονίζει προγράμματα έρευνας και διδασκαλίας στους τομείς της κοινωνικής και πολιτικής θεωρίας, της ανάλυσης της δημόσιας πολιτικής, της πολιτικής εργασίας και ευημερίας, της μελέτης του πολιτισμού και των κοινωνικών σχέσεων, της μετανάστευσης και της μεταναστευτικής πολιτικής. http://eng.sps.unimi.it/ecm/home 

Το Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου (INEK-ΠΕΟ) είναι μια συνδικαλιστική πρωτοβουλία της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Εργασίας (ΠΕΟ) που ιδρύθηκε το 2002. Αν και υπό την αιγίδα της ΠΕΟ, το ΙΝΕΚ είναι ένα ανεξάρτητο και αυτόνομο ερευνητικό κέντρο που λειτουργεί σε επαγγελματική και επιστημονική βάση. Το ΙΝΕΚ έχει τη δική του νομική υπόσταση και ιδρύθηκε σύμφωνα με το νόμο 57/1972 «Ο νόμος των συντεχνιών και των ινστιτούτων» ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Οι βασικές δραστηριότητες του INEK είναι τόσο η έρευνα όσο και η κατάρτιση κυρίως στους τομείς των εργασιακών σχέσεων και των συνθηκών εργασίας.

Η Kίνηση για Ισότητα, Στήριξη, Αντιρατσισμό (ΚΙΣΑ) ιδρύθηκε το 1998 και είναι ο  κορυφαίος εθνικός οργανισμός που παρέχει βασικές υπηρεσίες σε μετανάστες που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και κινδυνεύουν από την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Οι δραστηριότητες της ΚΙΣΑ επικεντρώνονται στους τομείς της μετανάστευσης, του ασύλου, του ρατσισμού, των διακρίσεων και της εμπορίας ανθρώπων και περιλαμβάνουν εκστρατείες πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης του κοινού. Επίσης, η άσκηση πίεσης και η προάσπιση των δικαιωμάτων των μεταναστών είναι ανάμεσα στις δραστηριότητες της ΚΙΣΑ και προσβλέπουν να επηρεάσουν το νομικό πλαίσιο, τις πολιτικές και τις πρακτικές   και τη μεταρρύθμιση του πλαισίου μετανάστευσης και ασύλου στην Κύπρο.

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος (IME GSEVEE) λειτουργεί εξ ονόματος της ΓΣΕΒΕΕ ως συμβουλευτικό όργανο και παρατηρητήριο πολιτικών για οικονομικά και κοινωνικά θέματα και ζητήματα ενδιαφέροντος για μικρές επιχειρήσεις (π.χ. ανάπτυξη , φορολογία και ανταγωνισμός, απασχόληση και κοινωνική ασφάλιση, εκπαίδευση, κατάρτιση και διά βίου μάθηση, επαγγελματικά προσόντα), παρακολούθηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και των αποτελεσμάτων των πρωτοβουλιών και των προγραμμάτων που υλοποιούνται.

Είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός, που ιδρύθηκε το 2006 και σήμερα εδρεύει στην Αθήνα, λειτουργώντας πέντε υποκαταστήματα στη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα, την Πάτρα, τα Ιωάννινα και το Ηράκλειο (Κρήτη).

Το ENAIP Veneto είναι ένας πάροχος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Ιταλία που λειτουργεί εδώ και περισσότερα από 60 χρόνια και είναι πλέον ένας από τους κορυφαίους οργανισμούς στον τομέα της παροχής αρχικής κατάρτισης και της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο (4.500 φοιτητές και 1.550 ενήλικες ετησίως) . Στα 20 κέντρα του, που καλύπτουν όλες τις επαρχίες της περιφέρειας Veneto, προσφέρει επίσης πολλές άλλες διαφορετικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες και υπηρεσίες για την επαγγελματική ανάπτυξη των ανθρώπων. Το Enaip Veneto εργάζεται σε πολλά εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα τα τελευταία χρόνια, εστιάζοντας σε διάφορα θέματα, μεταξύ των οποίων και τα θέματα των μεταναστών. Το ENAIP Veneto είναι επίσης μέλος του ENAIP Net, μιας ιταλικής κοινοπραξίας που παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης και τοποθέτησης που καλύπτουν όλες τις περιοχές της Βόρειας Ιταλίας.

Το VIFIN (Κέντρο για την Ενσωμάτωση) ιδρύθηκε το 2002 από το Δήμο του Vejle για τη συλλογή, προσαρμογή, ανάπτυξη και διάδοση βέλτιστων πρακτικών για την ένταξη των μεταναστών. Ένα πολυτομεακό συμβούλιο, αποτελούμενο από εκπροσώπους του Δήμου, της εργατικής ένωσης, της συνομοσπονδίας εργοδοτών, του Συμβουλίου Ένταξης και της Περιφέρειας Νότια Δανία, επιβλέπει και καθορίζει τη γενική του κατεύθυνση.

Chapter completed
Chapter completed

Try again
Starting next chapter

Kursus oversigt
MigrAID: Εκπαίδευση των Κοινωνικών Εταίρων για την Εθνοτική Ποικιλομορφία στις Μικρομεσαίες Επιχειρή
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MigrAID not started
IO1: Έρευνα για την Ένταξη των Μεταναστών και την Εθνοτική Ποικιλομορφία στις ΜμΕ. Μια Συγκριτική
Έρευνα για την Ένταξη των Μεταναστών και την Εθνοτική Ποικιλομορφία στις ΜμΕ. Μια Συγκριτική Ανάλυση not started
IO2: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
IO2: ΕΙΣΑΓΩΓΗ not started
ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ not started
ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΩΝ not started
ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ not started
ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΔΙΑΚΡΙΣΗ not started
ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ not started
ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ not started
ΕΝΟΤΗΤΑ 7: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ not started
ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ not started
ΕΝΟΤΗΤΑ 9: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ not started
ΕΝΟΤΗΤΑ 10: ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ not started
ΕΝΟΤΗΤΑ 11: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ not started
ΙΟ2 ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ not started
IO3: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚ
Θεμα Αρ. 1: Ζητηματα Διαφορετικοτητας Και Διακρισεων Στο Χωρο Εργασιας not started
Θέμα Αρ. 2: Ευρωπαϊκές Πολιτικές Και Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο Για Καταπολέμηση Διακρίσεων Και Γι not started
Θέμα Αρ. 3: Εθνικό Θεσμικό Πλαίσιο Και Πρωτοβουλίες Εθνικών Παραγόντων Εναντίον Των Διακρίσεων Και Υ not started
Θέμα Αρ. 4: Η συμβολή των κοινωνικών εταίρων σε θέματα διαφορετικότητας και καταπολέμησης των διακρί not started
Θέμα Αρ 5: Δεξιότητες και Ικανότητες στη διαχείριση της διαφορετικότητας και στη διαπραγμάτευση not started
Θέμα αριθ. 6: Παραδείγματα καλών πρακτικών στη διαχείριση διαφορετικότητας στην Ευρώπη not started
Πλήρης Έκθεση: ΥΛΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΕΚ) not started
IO4: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΗΜΕΡΑ 1: ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ not started
ΗΜΕΡΑ 2: ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ not started
ΗΜΕΡΑ 3: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΘΝΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ not started
ΗΜΕΡΑ 4: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΜμΕ not started
ΗΜΕΡΑ 5: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ not started
IO4 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΧΓΕΙΡΙΔΙΟ not started
IO5: ΟΔΗΓΟΣ ΕΘΝΟΤΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑΣ ΓΙΑ ΜμΕ
ΟΔΗΓΟΣ ΕΘΝΟΤΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜμΕ not started
IO6: ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΕΝΕΞΕΩΝ
MigrAID: ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΕΝΕΞΕΩΝ not started