1
2
3
4
5
6
7
Migraid Online - DANISH
Sektion: Introduktion til MigrAID projektet
Introduktion af MigrAID

Træning af Sociale Partnere i Etnisk Diversitet i SMV'er

Den stigende strøm af indvandrere og flygtninge fra tredjelande til EU samt den fortsatte interne migration af europæiske borgere fra en medlemsstat til en anden har ført til den etniske mangfoldighed i den europæiske arbejdsstyrke. Ifølge en Eurofound-rapport (Eurofound, 2015: 1) udgjorde indvandring af tredjelandsstatsborgere i 2015 halvdelen af beskæftigelsesvæksten i de seneste fem år. Samtidig boede omkring 2,7% af EU-befolkningen i 2014 i en anden medlemsstat end deres oprindelsesland (EY, 2014).

I denne sammenhæng udgør forvaltning af etnisk mangfoldighed og indvandrernes integration i arbejdsstyrken en stor udfordring for EU. Der er fortsat etniske uligheder i arbejdsstyrken og mangel på ligestilling blandt mange arbejdsgivere og medarbejdere. Etniske minoriteter og indvandrere er mere udsatte for diskrimination (Kirton and Read, 2007: 134). De har mindre adgang til uddannelses- og læringsmuligheder, og de er underrepræsenterede i beslutningstagende stillinger i fagforeningerne (ibid: 134). Samtidig kan kulturelle forskelle mellem medarbejdere og arbejdsgivere og / eller mellem medarbejderne føre til kommunikationsvanskeligheder mellem dem, baseret på manglende færdigheder og bevidsthed om multikulturelitet og mangfoldighedsledelse.

På grund af alle disse faktorer er etnisk mangfoldighed en kompliceret udfordring. Fagforenings og arbejdsgiverorganisationernes rolle er kritisk. Fagforeningsfolk skal erhverve specifikke færdigheder og viden og have ligestillingsbevidsthed for at imødekomme alle deres medlemmers behov og yde et frugtbart bidrag til håndtering af etnisk mangfoldighed og fremme indvandrernes integration på arbejdspladsen. Arbejdsgiverorganisationer bør have den relevante bevidsthed, viden og færdigheder for at fremme en dagsorden for mangfoldighedsledelse på virksomhedsniveau. Begge arbejdsmarkedsparter skal erhverve konfliktløsningskompetencer, have kendskab til den relevante lovgivning, god praksis og politikker. Hovedformålet med dette projekt er at afhjælpe disse behov ved at udvikle arbejdsmarkedets parters viden og færdigheder - især fagforeningsorganisationer og arbejdsgiverorganisationer - at forvalte etnisk mangfoldighed og fremme integrationen af ​​indvandrere i små og mellemstore virksomheder i fem europæiske lande; Cypern, Grækenland, Italien, Frankrig og Danmark

Partnerne  besluttede sig for at at fokusere på små og mellemstore virksomheder på grund af visse egenskaber, de erhverver. Det er vigtigt, at SMV'ernes rolle i den europæiske økonomi og den samlede beskæftigelse er afgørende. I 2014 beskæftigede de små og mellemstore virksomheder i EU næsten 90 millioner mennesker, der repræsenterer 67% af den samlede beskæftigelse (EU, 2015; 3). Ikke desto mindre har litteraturen inden for industrielle relationer lagt større vægt på lighed og mangfoldighed i større organisationer end små og mellemstore virksomheder (Kirton og Read, 2007: 132). SMV-arbejdsstyrken består dog af nogle af de mest sårbare og ugunstigt stillede grupper på arbejdsmarkedet, herunder overrepræsentation af etniske minoriteter og vandrende arbejdstagere (ibid: 132). Samtidig er lovgivningen om ligestilling ofte uhindret i små og mellemstore virksomheder på grund af informalitet og unitarisme karakter af SMV-medarbejderrelationer (Woodhams et al., 2004). Selv om dette gør arbejdsmarkedsparternes rolle endnu mere afgørende, undlader de ofte at spille den rolle på grund af de lavere niveauer af fagforeningsmedlemmer og organisering af de ansatte i SMV'er i forhold til de større organisationer.

Projektet betragter forvaltning af etnisk mangfoldighed i små og mellemstore virksomheder som et hovedsageligt europæisk problem, som bør behandles som sådan. Selv om etnisk mangfoldighed og migrationsspørgsmål også er et spørgsmål om nationale politikker, bestemmes de gradvist af fælles EU-direktiver og -forordninger. Transnationalitet er således en afgørende faktor for, at projektet får indflydelse. I denne sammenhæng er et andet mål for dette projekt udveksling af viden og god praksis mellem deltagerlandene

De overordnede mål med dette projekt er at hjælpe fagforeninger og arbejdsgiverrepræsentanter til at udvikle viden og færdigheder til at styre etnisk mangfoldighed; at give dem mulighed for at fremme indvandrernes integration og lighedsbevidsthed i europæiske SMV'er og for at hjælpe dem med at udvikle interkulturelle kompetencer og konfliktløsningskompetencer. Ud over arbejdsmarkedets parter - som består af hovedmålgruppen - vil projektet omfatte et voksenuddannelsesprogram, der beskæftiger migrantmedarbejderne. Dette vil være et induktionskursus, der sigter mod at styrke migranternes kompetencer til at integrere på arbejdsmarkedet. På denne måde vil projektet give uddannelsesmuligheder til de dårligt stillede. Projektet vil også forbedre VET-trænernes kompetencer mod etnisk mangfoldighed ved at skabe et relevant erhvervsuddannelsesmateriale og gøre det tilgængeligt for alle. Tilgængeligheden af erhvervsuddannelsesmaterialet sikres ved at uploade det på en Open Educational, der tilbyder et åbent og tilgængeligt træningsmateriale.

På grund af alle disse faktorer er etnisk mangfoldighed en kompliceret udfordring. Fagforenings og arbejdsgiverorganisationernes rolle er kritisk. Fagforeningsfolk skal erhverve specifikke færdigheder og viden og have ligestillingsbevidsthed for at imødekomme alle deres medlemmers behov og yde et frugtbart bidrag til håndtering af etnisk mangfoldighed og fremme indvandrernes integration på arbejdspladsen. Arbejdsgiverorganisationer bør have den relevante bevidsthed, viden og færdigheder for at fremme en dagsorden for mangfoldighedsledelse på virksomhedsniveau. Begge arbejdsmarkedsparter skal erhverve konfliktløsningskompetencer, have kendskab til den relevante lovgivning, god praksis og politikker. Hovedformålet med dette projekt er at afhjælpe disse behov ved at udvikle arbejdsmarkedets parters viden og færdigheder - især fagforeningsorganisationer og arbejdsgiverorganisationer - at forvalte etnisk mangfoldighed og fremme integrationen af ​​indvandrere i små og mellemstore virksomheder i fem europæiske lande; Cypern, Grækenland, Italien, Frankrig og Danmark

Partnerne besluttede at fokusere på små og mellemstore virksomheder på grund af visse egenskaber, de erhverver. Det er vigtigt, at SMV'ernes rolle i den europæiske økonomi og den samlede beskæftigelse er afgørende. I 2014 beskæftigede de små og mellemstore virksomheder i EU næsten 90 millioner mennesker, der repræsenterer 67% af den samlede beskæftigelse (EU, 2015; 3). Ikke desto mindre har litteraturen inden for industrielle relationer lagt større vægt på lighed og mangfoldighed i større organisationer end små og mellemstore virksomheder (Kirton og Read, 2007: 132). SMV-arbejdsstyrken består dog af nogle af de mest sårbare og ugunstigt stillede grupper på arbejdsmarkedet, herunder overrepræsentation af etniske minoriteter og vandrende arbejdstagere (ibid: 132). Samtidig er lovgivningen om ligestilling ofte uhindret i små og mellemstore virksomheder på grund af informalitet og unitarisme karakter af SMV-medarbejderrelationer (Woodhams et al., 2004). Selv om dette gør arbejdsmarkedsparternes rolle endnu mere afgørende, undlader de ofte at spille den rolle på grund af de lavere niveauer af fagforeningsmedlemmer og organisering af de ansatte i SMV'er i forhold til de større organisationer.

Projektet betragter forvaltning af etnisk mangfoldighed i små og mellemstore virksomheder som et hovedsageligt europæisk problem, som bør behandles som sådan. Selv om etnisk mangfoldighed og migrationsspørgsmål også er et spørgsmål om nationale politikker, bestemmes de gradvist af fælles EU-direktiver og -forordninger. Transnationalitet er således en afgørende faktor for, at projektet får indflydelse. I denne sammenhæng er et andet mål for dette projekt udveksling af viden og god praksis mellem deltagerlandene

De overordnede mål med dette projekt er at hjælpe fagforeninger og arbejdsgiverrepræsentanter til at udvikle viden og færdigheder til at styre etnisk mangfoldighed; at give dem mulighed for at fremme indvandrernes integration og lighedsbevidsthed i europæiske SMV'er og for at hjælpe dem med at udvikle interkulturelle kompetencer og konfliktløsningskompetencer. Ud over arbejdsmarkedets parter - som består af hovedmålgruppen - vil projektet omfatte et voksenuddannelsesprogram, der beskæftiger migrantmedarbejderne. Dette vil være et induktionskursus, der sigter mod at styrke migranternes kompetencer til at integrere på arbejdsmarkedet. På denne måde vil projektet give uddannelsesmuligheder til de dårligt stillede. Projektet vil også forbedre VET-trænernes kompetencer mod etnisk mangfoldighed ved at skabe et relevant erhvervsuddannelsesmateriale og gøre det tilgængeligt for alle. Tilgængeligheden af erhvervsuddannelsesmaterialet sikres ved at uploade det på en Open Educational, der tilbyder et åbent og tilgængeligt træningsmateriale.

Because of all these factors, ethnic diversity is a complicated challenge. The role of the trade unions and the employers’ organisations is critical. Trade unionists need to acquire specific skills and knowledge, and have equality awareness in order to meet the needs of all their members and have a fruitful contribution towards handling ethnic diversity and promoting migrants’ integration at workplace level. Employers’ organisations should have the relevant awareness, knowledge and skills in order to promote a diversity management agenda at the level of the enterprises. Both social partners need to acquire conflict resolution skills, have knowledge of the relevant legislation, of good practices and policies. The principle objective of this project is to address those needs by developing social partners’ knowledge and skills – particularly trade unionists and employers’ organisations – to manage ethnic diversity and promote migrants’ integration in the SMEs of five European countries; Cyprus, Greece, Italy, France, and Denmark

The team decided to focus on the SMEs due to certain characteristics they acquire. Importantly, the role of SMEs in the European economy and the total employment is decisive. In 2014, EU SMEs employed almost 90 million people which represent the 67% of total employment (European Union, 2015;3). Nevertheless, the literature in the field of industrial relations has given much greater weight on equality and diversity issues within large organisations rather than the SMEs (Kirton and Read, 2007: 132). However, the SME workforce consists of some of the most vulnerable and disadvantaged groups in the labour market, including an over-representation of ethnic minorities and migrant workers (ibid:132). At the same time, the legislation for equality is often notwithstandind in SMEs due to the informality and unitarism character of SME employee relations (Woodhams et al, 2004). Although this makes the role of social partners even more crucial, they often fail to successfully play that role because of the lower levels of trade union membership and organising by the employees of SMEs, compared to the larger organisations.

The project sees ethnic diversity management in SMEs as a mainly European issue which should be addressed as such. Although ethnic diversity and migration issues are a matter of national policies as well, they are progressively determined by common EU directives and regulations. Thus transnationality is a determinative factor for the project to have an impact. In this context, another objective of this project is the exchange of knowledge and good practices between the participant member states

The overall objectives of this project are to help trade unions and employers’ representatives to develop knowledge and skills to manage ethnic diversity; to empower them to promote migrants’ integration and equality awareness in European SMEs; and to help them develop intercultural competences and conflict resolution skills. Beyond the Social Partners – which consist the main target group – the project will include an adults’ training program addressing the migrant employees. This will be an induction course aiming to strengthen migrants’ competences to integrate in the labour market. This way, the project will provide training opportunities to the disadvantaged. The project will also enhance VET trainers’ skills towards ethnic diversity by creating a relevant VET material and making it accessible to all. The accessibility of the VET material will be ensured by uploading it on an Open Educational which offers an open and accessible-to-all training material.

Deltagende partnere

Action for Equality, Support, Antiracism (KISA), Cyprus KISA blev grundlagt i 1998 og er den førende nationale organisation, der leverer vigtige tjenester til migranter, der er dårligt stillede og er i fare for fattigdom og social udstødelse. KISAs aktiviteter er koncentreret inden for migration, asyl, racisme, diskrimination og menneskehandel, og de inkluderer kampagner og bevidstgørelse samt lobbyvirksomhed og fortalervirksomhed for at påvirke den juridiske og strukturelle ramme, politikkerne og praksis på disse områder og reformer af immigrations- og asylrammen på Cypern.

The Labour Institute of GSEE (INE/GSEE) blev grundlagt i 1990 som den videnskabelige og forskningsbaserede gren af fagforeningerne i Grækenland. Specifikt er målet med INE's menneskelige ressourcesektor at udvikle og formidle knowhow om uddannelsessystemet, udvikling af erhvervsprofiler, det fortsatte erhvervsuddannelsessystem og livslang læring, socialt sårbare grupper, fagforeningsuddannelse og voksen uddannelse og uddannelse (pædagogiske teorier, uddannelsesmetoder / teknikker, udvikling af undervisningsmateriale osv.) inden for rammerne af fællesskabsinitiativer og -programmer (EQUAL, YOUTHSTART, NU, ADAPT, Leonardo da Vinci, Grundtvig, ERASMUS + osv.).

The Institute of Research and Information on Volunteering Conseil (iriv conseil, www.iriv.net ) is a free private institution, nonprofit, independent of public administrations and economic interests, with the aim to improve knowledge and practice within the nonprofit sector. Focused on volunteering between 1997 and 2003, it has enriched its field of research since 2003 to migration. It has created iriv Conseil in 2000 in order to carry on the studies and trainings both an a national and a European level.

The University of Milan (UMIL), oprettet i 1924, er en offentlig tværfaglig undervisnings- og forskningsinstitution. Institut for Sociale og Politiske Videnskaber (SPS) er blevet rangeret først blandt de store samfundsvidenskabelige afdelinger i forskningsvurderingen 2004-2010. SPS gennemfører og koordinerer forsknings- og undervisningsprogrammer inden for områderne social og politisk teori, offentlig politisk analyse, politik for arbejde og velfærd, studiet af kultur og sociale relationer, indvandrings- og migrationspolitikker. http://eng.sps.unimi.it/ecm/home

Cyprus Labour Institute (INEK)-PEO er en fagforening oprettet i 2002. INEK er desuden et uafhængigt og autonomt forskningscenter, der arbejder på professionelt og videnskabeligt grundlag; det har sin egen juridiske status og blev grundlagt i overensstemmelse med lov 57/1972 'Guilds and Institutes Law' som en nonprofit-organisation. INEKs kerneforretning er både forsknings- og uddannelsesaktiviteter hovedsageligt inden for arbejdsmarkedsrelationer og arbejdsvilkår.

The Small Enterprises’ Institute of the Hellenic Confederation of Professionals, Craftsmen and Merchants (IME GSEVEE) fungerer på vegne af GSEVEE som et konsulentorgan og et observatorium for politikker vedrørende økonomiske og sociale anliggender og spørgsmål af interesse for små virksomheder (f.eks. vækst, beskatning og konkurrence, beskæftigelse og social sikkerhed, uddannelse og livslang læring, erhvervsmæssige kvalifikationer, samt opfølgning og vurdering af resultater fra de gennemførte initiativer og programmer.

Det er en non-profit organisation, der blev oprettet i 2006 og for tiden med base i Athen, der driver fem filialer i Thessaloniki, Larissa, Patra, Ioannina og Iraklion (Kreta).

ENAIP Veneto er en italiensk udbyder af erhvervsuddannelse der har eksisteret i mere end 60 år og nu er en af de førende organisationer inden for IVET- og CVET-levering både på regionalt og nationalt niveau (4.500 studerende og 1.550 voksne om året). I sine 20 centre, der dækker alle provinserne i Veneto-regionen, tilbyder ENAIP også mange andre forskellige uddannelsesaktiviteter og tjenester til den professionelle udvikling af mennesker. Enaip Veneto har arbejdet i mange nationale og europæiske projekter i de sidste par år med fokus på forskellige emner, blandt migranters. Enaip Veneto er også medlem af Enaip Net, et italiensk konsortium, der leverer erhvervs-, trænings- og placeringstjenester, der dækker alle regioner i Norditalien.

VIFIN (Resource Center for Integration) er et videns- og udviklingscenter under Vejle Kommune. Kommunen stiftede Videnscenter for Integration (VIFIN) i 2002 med det formål at oprette et videnscenter, som samler og bearbejder viden, men også udvikler og iværksætter projekter og aktiviteter, på integrationsområdet.

Chapter completed
Chapter completed

Try again
Starting next chapter

Kursus oversigt
MigrAID: Træning af Sociale Partnere i Etnisk Diversitet i SMV'er
Introduktion til MigrAID projektet not started
IO1: En Komparativ Undersøgelse af Migranters Integration og Mangfoldighed i SMV'er
IO1: En Komparativ Undersøgelse af Migranters Integration og Mangfoldighed i SMV'er not started
IO2: TRÆNING I DIVERSITET: TRÆNINGSMANUAL
IO2: Introduktion not started
Modul 1: introduktion, formål og regler not started
Modul 2: at forstå stereotyper og fordomme not started
Modul 3: at forstå diversitet not started
Modul 4: diskrimination not started
Modul 5: diversitet og økonomisk aktivitet not started
Modul 6: lovmæssige rammer not started
Modul 7: at promovere mangfoldighed og bekæmpe diskrimination not started
Modul 8: forholdet imellem arbejdsgivere og arbejdstagere, kollektiv forhandling og mangfoldighed not started
Modul 9: at forholde sig til og rapportere diskrimination not started
Modul 10: Opsummering not started
Modul 11: Evalueringer & konklusioner not started
IO2: træning i diversitet: træningsmanual not started
IO3: TRÆNINGSMATERIALE TIL ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSE (VET)
Modul 1: problemer med mangfoldighed og diskrimination på arbejdspladsen: definitioner og forklaring not started
Modul 2: eu’s politik og de europæiske institutionelle regler for at bekæmpe diskrimination not started
Modul 3: nationale institutionelle rammer og nationale aktørers initiativer i forhold til anti-diskr not started
Modul 4: arbejdsmarkedets parters bidrag til emnerne mangfoldighed og anti-diskrimination i eurupæis not started
Modul 5: færdigheder og evner indenfor mangfoldighedsledelse og forhandling not started
Modul 6: eksempler på gode metoder til håndtering af mangfoldighed i eu not started
Den komplette træningsmanual not started
IO4: TRÆNINGSMANUAL I MANGFOLDIGHEDSLEDELSE FOR SOCIALE PARTNERE
DAG 1: Mangfoldighedsbevidsthed not started
DAG 2: Diskrimination på arbejdspladsen og indvandrernes økonomiske integration not started
Dag 3. Mangfoldighedsledelse not started
Dag 4. Mangfoldighedsstyring i smv’er not started
Dag 5. Konfliktløsning på arbejdspladsen – i praksis not started
IO4 Komplet Træningsmanual not started
IO5: MANGFOLDIGHEDSGUIDE FOR SMV’ER
Mangfoldighedsguide for smv’er not started
IO6: KONFLIKTLØSNINGSSIMULATOR
Conflict MigrAID: Konfliktløsningssimulator not started